Zo Word Je Zelfstandig Verpleegkundige

Published Oct 28, 22
6 min read

Thuiszorg LierDe verzorgenden en logistiek medewerkers moeten kunnen werken in veilige en hygiënische omstandigheden, zonder risico s die hun gezondheid schaden. Daarom verwachten we dat je als gebruiker onder meer zorgt voor: de goede staat van de gas- en elektrische installatie en elektrische toestellen; een goede toestand op gebied van hygiëne; een aangepaste temperatuur; voldoende materiaal in goede staat; voldoende warm water; het vastzetten van huisdieren tijdens de aanwezigheid van de verzorgende/ logistiek medewerker; het opbergen achter slot en grendel van aanwezige wapens, en dit ongeladen en apart van de munitie (thuiszorg imens).

De gebruiker kan de medewerker niet verplichten om oplosmiddelen, javel, ammoniak of niet-geëtiketteerde producten te gebruiken. Indien de gebruiker de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en de gezondheid voor het personeel niet kan waarborgen, behoudt het OCMW zich het recht om de hulp te weigeren of stop te zetten - thuiszorg imens. Ruimtes die je niet meer gebruikt, mogen door de verzorgende of logistiek medewerker maar maximum 2 uur per maand onderhouden worden.

Tot het werkdomein behoren de woonvertrekken van de gebruiker. De verzorgende/logistiek medewerker neemt geen werk mee naar huis. De aanwezigheid van de gebruiker is vereist tijdens de volledige duur van de dienstverlening. Dienstregeling De dienst stuurt de dienstregeling wekelijks op. Op deze brief staat vermeld welke verzorgende en/of logistiek medewerker komt en welke dagen en uren je hulp krijgt.

Zij mag ook niet overwerken zonder toestemming van het begeleidend personeel (thuiszorg imens). Bij afwezigheid van de verzorgende/logistiek medewerker (bv: bij ziekte, in vakantieperiodes, vormingen en vergaderingen, ) kan de hulp occasioneel wegvallen en/of biedt de dienst gezinszorg met pakketjes van 2u. Hierbij geeft de dienst voorrang aan de meest zorgbehoevenden en aan gebruikers zonder mantelzorg.

Vervangingen zijn niet bedoeld om te poetsen, maar voor andere huishoudelijke of verzorgende taken! Wanneer een geplande zorgverlening niet kan doorgaan, vragen we je de dienst zo spoedig mogelijk te verwittigen - thuiszorg imens. Als je laattijdig (= na 15u voor de volgende werkdag) of helemaal niet verwittigt, rekent de dienst een vergoeding aan die gelijk zal zijn aan jouw gebruikersbijdrage volgens de bijdrageschaal.

De Voorzorg ThuiszorgZij voeren hun taken uit op een deskundige manier met respect voor jou en jouw waarden, normen en gewoontes voor zover ze binnen de door de maatschappij aanvaarde normen vallen. Dit respect verwacht de dienst eveneens van jou. Te familiaire toenaderingen, ongewenste intimiteiten, onrespectvolle of discriminerende uitspraken kunnen niet getolereerd worden - thuiszorg imens.

Het personeel mag geen fooien, giften, geschenken, juwelen of andere voorwerpen aannemen. Zij mogen eveneens geen geld aanvaarden voor hun werk of deelaspecten hiervan. thuiszorg imens. Het personeel is gebonden aan het beroepsgeheim: alles wat zij vernemen tijdens het vervullen van hun taak, of dat aan hun wordt toevertrouwd, dient geheim te blijven.

Gezien het personeel gebonden is aan het beroepsgeheim, stel je ook geen vragen over andere gebruikers. Tabaksrook is erg schadelijk voor de gezondheid. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun werk kunnen doen in een rookvrije omgeving. De dienst vraagt: 19 19 * niet te roken in de ruimtes waar onze medewerkers aan het werk zijn; * de woning vooraf voldoende te verluchten.

Onze medewerkers mogen zelf in geen geval roken in de woon- en leefruimte van de gebruiker. Roken kan enkel tijdens de pauzes en buitenshuis. We eisen een professionele ingesteldheid van onze verzorgenden/logistiek medewerkers. Er wordt geen contact gezocht na de diensturen. Gebruikers krijgen geen telefoonnummers van het personeel (thuiszorg imens). Voor vragen kan je terecht op het nummer van de thuiszorgdienst van Lummen tijdens de hulpverleningsuren.

Indien je een huissleutel in bewaring geeft aan het personeel kan dit enkel mits overleg en toestemming van het begeleidend personeel. Jouw aanwezigheid is vereist tijdens de volledige duur van de 20 20 dienstverlening. Waardevolle voorwerpen (bv (Thuisverpleging Oosterzele). juwelen, geld) dien je uit voorzorg achter slot te bewaren. Ingeval in jouw gezin een besmettelijke ziekte voorkomt, dien je dit onmiddellijk aan de dienst te signaleren.

Landelijke Thuiszorg Wijgmaal

Hierbij dien je de dienst persoonlijk (bureelbezoek, telefonisch, ) op de hoogte te brengen (thuiszorg imens). Bij het niet naleven van de afspraken, die gemaakt zijn in het huishoudelijk reglement, kan de dienst de zorgverlening eenzijdig beëindigen. Verzekering Het OCMW verzekert haar personeel voor arbeidsongevallen tijdens de werkuren en op weg van/naar het werk.

Als de verzorgende/logistiek medewerker schade toebrengt aan jouw materiaal en bezittingen moet je de dienst hiervan zo vlug mogelijk (binnen de twee werkdagen) verwittigen. Na voorlegging van een bestek beslist de verzekeringsmaatschappij over een eventuele terugbetaling. 22 22 INSPRAAK, TEVREDENHEID EN ONDERZOEK VAN KLACHTEN Principe Alleen maar tevreden gebruikers! Welke dienst droomt daar niet van? Maar waar mensen werken kan er wel eens iets mis gaan of ontstaan er misverstanden.

Het OCMW vindt elke klacht of suggestie belangrijk. Deze kunnen bijdragen tot een betere dienstverlening. Elke melding zal de dienst nauwgezet onderzoeken. Sommige suggesties of opmerkingen kan de dienst snel oplossen Indien je suggesties of opmerkingen hebt of je het niet eens bent over de gang van zaken, kan je dit best eerst bespreken met het begeleidend personeel of het diensthoofd van de dienst - thuiszorg imens.Indien je het wenst, kan ze ook de suggesties en/of opmerkingen op de dienst of tijdens een huisbezoek bespreken. Belangrijk is dat je in zo n gesprek zo duidelijk mogelijk aangeeft wat er niet goed is en wat er volgens jou beter kan. In zo n geval is een officiële klachtenprocedure vaak niet nodig.Hiervoor kan je het bijgevoegde meldingsformulier gebruiken. Wanneer jouw onderdeel van het formulier is ingevuld, bezorg je het aan de dienst en zorgt het OCMW voor de verdere afhandeling. De afhandeling zelf gebeurt door de persoon die daarvoor het best geplaatst is. Op deze manier wil het OCMW een kwaliteitsvolle behandeling verzekeren.

Thuiszorg Zorgkundige

Wanneer het OCMW de afhandeling niet binnen deze termijn kan verwezenlijken, brengen ze je hiervan op de hoogte. Schriftelijke klachten of suggesties beantwoordt het OCMW steeds schriftelijk. Als je vindt dat je klacht niet goed werd afgehandeld: In laatste instantie kan je je wenden tot het bevoegd ministerie: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Team Eerste Lijn en Thuiszorg Koning Albert II-laan 35 bus Brussel Tel24 24 FINANCIELE ASPECTEN VAN DE HULPVERLENING Gebruikersbijdrage gezinszorg De dienst houdt hoofdzakelijk rekening met volgende elementen: de gezinssamenstelling, waarbij men uitgaat van de feitelijke gezinssituatie; alle inkomsten (berekend op maandbasis) van de persoon die gezinszorg aanvraagt en ook alle inkomsten van de personen die met je samenleven in dezelfde woning, en die behoren tot dezelfde generatie (bijvoorbeeld: echtgeno(o)t(e), broer of zus, leeftijdsgenoot).

Wij vragen dan ook om dergelijke wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven, zodat je nieuwe bijdrage berekend kan worden. Bel-profielscore Tijdens het huisbezoek peilt het begeleidend personeelslid van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg naar je zorgbehoevendheid. Dat gebeurt door middel van de BEL-profielscore. Hoe hoger de BEL-profielscore, hoe groter de zorgbehoevendheid.

Navigation

Home

Latest Posts

Thuiszorg Organisatie

Published Oct 31, 22
3 min read

Projecten In De Thuiszorg

Published Oct 30, 22
5 min read

Isra Thuiszorg

Published Oct 29, 22
3 min read